TJÄNSTER

vi åtar oss jobb inom:

“Tillsammans med våra uppdragsgivare ser vi till att skog och natur efterlever en sund och frisk tillväxt.”

TRAKTPLANERING

Vi har flera som jobbar med traktplanering, det vill säga förberedande utmärkningar för maskinlag inför gallring och slutavverkning, planering av åtgärder i områden med höga biologiska värden där man behöver hugga bort de träd/trädslag som sänker naturvärdena.

UTBILDNINGAR

Vi utbildar inom bl.a Motorsågskörkort ABCI (fler behörigheter på gång!), Röjsågskörkort RARBRT, SYN Miljöhänsyn Avverkning, Röjning och plantering, SYN Skogsbruksplanläggning och SYN Naturvärdesbedömning. Dessa kurser och innehåll läser du dig enkelt till på webben

SKOGSBRUKS-PLANLÄGGNING

Vi producerar gröna skogsbruksplaner åt privata markägare över hela norra delen av Sverige.
Vi gör både PEFC - och FSC-certifierade planer.

NATURVÅRDS-BRÄNNINGAR

Vi utför naturvårdsbränningar i områden med höga naturvärden där till exempel gran tagit över och sänker naturvärdena. Vi utför även eftersläckning efter vildbränder.

UPPFÖLJNINGS-ARBETE

Bränna Natur arbetar med ungskog där vi säkerställer återväxt och har uppföljning för markberednings, planterings och röjningsentreprenörer.

FÖRVALTNINGS-TJÄNSTER

Vi erbjuder ett komplett förvaltningspaket för skogsägare.

FÖRVALTNINGSPAKETET

Riktar sig främst till skogsägare som av olika anledningar inte har möjlighet att bedriva ett aktivt skogsbruk. Vi tar hand om din skogsfastighet ur alla aspekter i form av ett förvaltarskap där målet med skogsbruket bestäms av skogsägaren själv.

TRÄDFÄLLNING

några av våra samarbetspartners

Utbilda er och bidra till en hållbar och säker skoghållning.