SYN UTBILDNINGAR

VAD ÄR SYN?

SYN är ett partsammansatt organ som har till uppgift att genom samverkan främja en positiv utveckling inom praktisk yrkesutbildning och arbetsmiljö inom skogsbruket – och vi är en av deras kursanordnare!

Parternas mål med SYN är att denna ska verka för säkrad försörjning av efterfrågad kompetens och förbättrad arbetsmiljö som leder till långsiktigt ökad produktivitet i skogsbruket.

Vi har utbildningar inom:

• Natur och kulturmiljövård Röjning/förröjning

• Natur och Kulturmiljövård Avverkning grundkurs

•Natur och Kulturmiljövård Avverkning förnyelse

•Natur och Kulturmiljövård Plantering för plantbasar

• Skogsbruksplanläggning grundkurs

•Skogsbruksplanläggning förnyelse

AVVERKNING

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält. För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält. Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

TEORETISK DEL

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält. För grundkursen gäller samma innehåll som förnyelse men en extra dag för fördjupning av målbilder i fält.

Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn - Avverkning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer.

Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav. Det kan lämpligen göras via kursen Natur- och kulturhänsyn Avverkning Förnyelse.

FÄLTDEL

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:

Målbilder kopplade till:
- Fuktiga miljöer (Bäckmiljöer, sumpskogar)
- Ljusa miljöer (Hällmarksskoga, sandtallskogar)
- Skyddszoner (Brynmiljöer, våtmarksimpediment)
- Hänsyn till vatten och överfarter Körskador (Körning i skogsmark)
- Naturvärdesträd
- Död ved
- Hänsyn till kultur och fornlämningar (vanligaste typerna av lämningar i området)

För grundkurs tillkommer en fältdag med fördjupning av obligatoriska områden och andra relevanta målbilder

RÖJNING/FÖR-RÖJNING

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält. Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn – Röjning/Förröjning, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

TEORETISK DEL

SYNs webbutbildningar Röjning, Förröjning och Att vara anställd. Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

FÄLTDEL

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält Trädarter inom området Trädarternas betydelse för produktion respektive biologisk mångfald Skyddsutrustning och säkerhetsarbete.

Obligatoriskt:
Beskrivning i fält av målbilder som berör röjning respektive förröjning
Detta ska inkluderas:
Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid röjning (Se rubriker i skötselskolan/röjning) samt röjning med hänsyn till rekreation och friluftsliv Praktisk tillämpning i natur- och kulturhänsyn vid förröjning (Se rubriker i skötselskolan/förröjning)

PLANTERING FÖR PLANTBASAR

Utbildningen ska genomföras som en utbildning i fält. Slutprov genomförs på SYNs utbildningsportal efter avslutad kurs. Godkänt test ger kompetensbevis i Natur- och kulturhänsyn –Plantering för plantbasar, vilket är ett krav enligt PEFC för vissa personalkategorier och entreprenörer. Efter fem år ska kompetensbeviset förnyas enligt PEFCs krav.

TEORETISK DEL

SYNs webbutbildningar Plantering för plantbasar och Att vara anställd. Senaste versionerna av webbutbildningarna ska genomföras för att eventuell ny kunskap inom natur- och kulturmiljöområdet, nya lagar/förändrade lagar, uppdaterade målbilder, ändrade rutiner som kan ha tillkommit under senare år ska finnas med.

Ändringar i kursinnehåll kan förändras årligen med aktuella kända bristområden tex från revisioner inom skogliga certifieringssystem och Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningen.

FÄLTDEL

Följande ska exemplifieras/beskrivas i fält:
- Markfuktighetsklasser
- Jordarter, identifiering av finjordsrik mark - Trädslagens ståndortskrav
- Markberedningens betydelse för överlevnad och tillväxt.
- Kunskap om olika metoder.
- Planttyper 
- Planthantering
- Rätt planteringspunkt
- Kemiska och mekaniska snytbaggeskydd
- Arbetsmiljökrav vid plantering av behandlade plantor
- Natur- och kulturmiljövård
(Målbilder kopplade till plantering)
- Planering och kvalitetsuppföljning
(Vid företagsegna utbildningar)